Голоси Часiв

Висновок.

Кiлька пунктiв, зовсiм коротко.

1. Про Бога: його немає i вiн є. Нi, тому що Бог придуманий. Є, тому що iдея Бога цiлком матерiальна - вона в розумах (нейронних моделях!) мiльярдiв людей i тиражується в мiльйонах книг. Значення Бога: вiн керує (?) мораллю суспiльства.

2. Вiдкiля узялася величезна складнiсть свiту? Iдея Бога менi не подобається. Достатнє пояснення - самоорганiзацiя. Але є два пункти по яким самоорганiзацiя як єдина причина еволюцiї викликає сумнiв, у порiвняннi з Богом: А. Невiдоме джерело: вiдкiля взялася "первинна матерiя", з її властивостями, що була до першого вибуху. Б. Здатнiсть матерiальних часток до з'єднань, мабуть, перевищує тенденцiю до розпаду, саме тому "стрiла еволюцiї" спрямована убiк ускладнення свiту. Але темпи i межi ускладнення не однаковi. Звiдси спiвiснування систем з рiзним рiвнем складностi.

3. У свiтi йде процес "дозрiвання цивiлiзацiї". Вiн виражається в поширеннi деяких загальних рис в упорядкуваннi суспiльства: в економiцi, владi, моралi, цiнностях, незалежно вiд вихiдних релiгiй, традицiй та iсторiї народiв. Перелiчу iдеї: демократiя, цивiльнi права, соцiальний захист слабких, рiзноманiтнi форми власностi, ринкова економiка з державним регулюванням. Акцент на освiту, зменшення нерiвностi, екологiю, боротьбу зi злочиннiстю.

4. Глобалiзацiя: поширення мiжнародних органiзацiй, транснацiональних корпорацiй, фiнансiв, засобiв зв'язку, транспорту, єдиних стандартiв масової культури, освiти, туризму, способу життя, екологiї. Зростання мiграцiї населення. Але також i злочинностi, тероризму. Глобалiзацiя об'єднує свiт та сприяє прогресу, однак не зменшує нерiвностi держав та має ряд негативних рис, наприклад, мiжнародний тероризм та злочиннiсть.

5. "Однополюсний свiт". Видiлення США, як самої могутньої держави в сферах озброєння, економiки, науки, полiтики. Iншi претенденти на першiсть: Європа, Китай, Росiя, Японiя значно вiдстають. Однак, країни розвиваються нерiвномiрно, змагання за мiсце в iєрархiї продовжується, i в "кандидатiв" залишаються шанси на першiсть у майбутньому.

6. Глобальнi проблеми людства вже тепер розв'язуванi технiчними засобами. Однак реальностi психологiї i традицiї народiв (при явищi самоорганiзацiї) обмежують можливостi заважають науково-технiчному прогресу.

Перелiчу кiлька найважливiших пунктiв:

- прирiст населення залежить вiд динамiки економiки, поширення освiти i захiдних стандартiв життя. Мабуть, зростання продовжиться ще 50-75 рокiв i число жителiв на планетi досягне 10-12 мiльярдiв.

- проблема їжi вирiшується агротехнiкою, генною iнженерiєю та економiкою. Однак втрати вiд голоду не зменшаться через нерiвномiрнiсть розвитку країн.

- хоча природнi ресурси планети обмеженi, але є ще резерви на сушi та в океанах. Подорожчання ресурсiв спонукає до їхньої економiї, а НТП забезпечить для цього можливостi. (Енерго- i матерiалозаощаджуючi технологiї.)

- сумарний рiст економiки, мабуть, не сповiльниться, але з поширенням нових технологiй зробить прирiст бiльш "безпечним" для природи.

- забруднення зовнiшнього середовища буде наростати, але темпи сповiльняться. Погрозою для життя воно не стане. Високорозвиненi країни на своїх територiях забезпечать захист природи, i цi зони будуть розширюватися. Потеплiння клiмату - призведе до втрат, але не стане фатальним для людства.

- вимирання бiологiчних видiв продовжиться, однак збиток буде частково компенсуватися генною iнженерiєю - створенням нових варiантiв органiзмiв.

- проблеми здоров'я вирiшуються правильним способом життя (з додаванням медицини) i вимирання людству не загрожує.

- робити прогнози на науку i технiку не насмiлюся. Питання лише в тiм, щоб НТП не шкодив людям. Це цiлком iмовiрно, з огляду на самоорганiзацiю i недолiки властивi будь-якому розуму: обмеженiсть, суб'єктивнiсть i зацiкавленiсть.

- свiтовi вiйни з мобiлiзацiєю всiєї мiцi технiки навряд чи можливi, але iмовiрнiсть їх залишається. Локальнi конфлiкти залишаться.

Як бачите, мої прогнози оптимiстичнi.

Правда, навряд чи вони можуть утiшити окрему нещасливу людину.