Головна   >   Мiй свiтогляд   >   Свiт матерiальний i структурований.

Свiт матерiальний i структурований.

Це означає системи - елементи, зв'язки, енергiя. Їх можна вимiряти i вiдтворити в матерiальних моделях на комп'ютерах.

У зв'язку з цим про "чудеса", що не пiддаються поясненням фiзики. Сам жодного разу не бачив, але так багато пишуть, що побоюся сказати: "Не може бути нiколи". Мiй покiйний друг, фiзик, академiк Вадим Євгенович Лашкарьов говорив: "Iснує iнша фiзика. Iнодi вона замикається на нашу, звичайну, i тодi вiдбуваються чудеса". Не беруся коментувати, але впевнений, що їхнє значення в нашому матерiальному життi мiзерне. Проте, пригадаємо, електромагнiтнi хвилi iснували завжди, але поки про них не знали вони не впливали на людей. Тепер без радiо i телебачення не можна уявити суспiльство, а атомнi бомби загрожують людству. Тому, не варто закривати питання про екстрасенсорнi явища. Почекаємо (скажу лише, що в своїх мiркуваннях я обходжуся звичайною фiзикою. Але можливi поправки тримаю в умi).

У свiй час я розробив свiй пiдхiд до пiзнання бiологiчних систем - клiтини, органiзму, розуму, особистостi, суспiльства. Суть його складається в сполученнi "евристичної" моделi i дослiдження об'єкта.

Алгоритм роботи: 1. Вибiр гiпотези. 2. Створення структурної схеми. 3. Добiр формул i коефiцiєнтiв. 4. Монтаж моделi в комп'ютерi. Пiдгонка цифр. 5. Дослiдження моделi в статицi i динамiцi. 6. Проведення експериментiв i порiвняння дослiдних i модельних результатiв. 7. Внесення корективiв у гiпотезу i модель.

По кожному об'єкту була проведена велика робота. Вiддiл бiокiбернетики в Iнститутi кiбернетики iменi В.М.Глушкова нараховував до 50 спiвробiтникiв, за 30 рокiв захищенi 8 докторських i 26 кандидатських дисертацiй, плюс монографiї i статтi.

Проте, я не буду видавати бажане за дiйсне: нашi моделi вiдображали живi системи з таким великим узагальненням, що годилися лише для розумiння принципiв функцiонування, але не для використання в практику керування. Для цього потрiбнi бiльш глибокi дослiдження i бiльш складнi моделi. Але i вони залишаться лише ймовiрностними, оскiльки неможливо точно змоделювати самоорганiзацiю "живих" систем. Проте, без подiбних моделей керування взагалi слiпе.