Головна   >   Мiй свiтогляд   >   Звiдкiля взялася складнiсть свiту?

Звiдкiля взялася складнiсть свiту?

Вiдповiдь не потребує притягнення Бога. Правда, походження первинної матерiї залишається незрозумiлим, але розвиток складностi з'ясовано явищами самоорганiзацiї. Iдея її розроблена I.Р.Пригожиним. Простий приклад, морознi вiзерунки на вiкнах - вода, холод i скло. Подихайте на них i розтануть. Через пiвгодини - нова картина, i вже iнший вiзерунок.

Не беруся викласти iдеї самоорганiзацiї в подробицях, але суть полягає в такому. Матерiя неврiвноважена. Частки її нестабiльнi, вони спроможнi до об'єднань, з утворенням складних структур. Цьому сприяють коливання внутрiшньої енергiї, випадковi зовнiшнi впливи, позитивнi зворотнi зв'язки, внутрiшнi i зовнiшнi. Процес ускладнення йде через бiфуркацiї, тобто через вибiр однiєї з альтернатив, що визначає подальшу послiдовнiсть етапiв синтезу i нових бiфуркацiй. При цьому у виборi бере участь пам'ять про найближчих альтернативних "попередникiв" даного етапу ускладнення, вiдображаючи своєрiдну тенденцiю, спрямованiсть змiн. У сполученнi з розходженнями в нестабiльностi, що визначає рiзнi темпи самоорганiзацiї, у родинних об'єктах, це явище пояснює "прориви" в еволюцiї, коли в деяких напрямках вiдбуваються дуже швидкi змiни. (Так розвивався мозок людини, або виявлялися "вибухи пасiонарностi" Л.Н.Гумiльова в iсторiї народiв). У деталях самоорганiзацiя непередбачена, можливi лише iмовiрностнi прогнози по тенденцiях. При цьому на кожному її етапi можливо зворотний напрямок - убiк розпаду складностi аж до елементiв, до хаосу. Але новий "порядок iз хаосу" (вислiв Пригожина) буде вже iншим.

Є два пункти, по котрим самоорганiзацiя, як єдине джерело еволюцiї викликає сумнiв у порiвняннi з Богом:

1. Невiдомо джерело: вiдкiля взялася "первинна матерiя" яка була до першого вибуху?

2. Спроможнiсть матерiальних часток до сполучень перевищує тенденцiю одержуваних складних структур до розпаду. Саме тому "вектор еволюцiї" спрямований убiк ускладнення систем. Правда, межi можливого ускладнення обмежуються якимись умовами. Тому на вiдомих науцi космiчних об'єктах еволюцiя не пiшла далi неорганiчних молекул, а з бiологiчних видiв на землi тiльки людина просунулася так далеко.

Будь-яка еволюцiя є процес самоорганiзацiї. Вона почалася вiд моменту першого вибуху, до якого матерiя й енергiя були спресованi в мiнiмумi обсягу. Звiдси пiшов ланцюжок народження й ускладнення структур: атоми, неорганiчнi молекули (мiнерали) - органiчнi речовини. Далi випливала бiологiчна еволюцiя "живих" систем:

клiтини -> органiзми ->спiвтовариства -> бiоценози.

Кожний новий етап еволюцiї характерний новим "шаром самоорганiзацiї", поданий новим "кодом" структур. Його результати закрiплюються в нарощуваннi органiзацiї, у появi нового бiльш високого класу систем:

а) Структури з молекул - це гени та бiлки - породили розмаїтiсть видiв. Вершиною є людина (новий прошарок: нейрони лобових частин мозку).

б) Структури з нейронiв дали розмаїтiсть Розумiв i поведiнки до програми творчостi у людини включно (новий прошарок мова та технiка).

в) Структури зi слiв, плюс технiка, породили розмаїтiсть спiвтовариств i держав, з їхнiми релiгiями, iдеологiями та економiкою (новий прошарок самоорганiзацiї - комп'ютери).

г) Структури з технiчних пристроїв, у сполученнi зi Штучним Iнтелектом, обiцяють новий етап самоорганiзацiї - технiчну еволюцiю.

Вже в перших клiтинах з'явився новий поверх ускладнення матерiї - органи керування з ЦФ (виживання, розмноження, експансiї, удосконалення), якi складаються з моделей, поданих молекулами ДНК з Цiльовими функцiями (ЦФ): виживання, розмноження, експансiї, вдосконалення. Надалi, ускладнення моделей йшло через спецiалiзацiю клiтин i органiзмiв. Зокрема, через виникнення ансамблiв iз нейронiв у мозку (розум!). Тварини вiдображають цi моделi звуками та мiмiкою. Людина суспiльна - знаками, словами та малюнками. Цi ж моделi залишились i в суспiльствi iз Колективним Розумом (КР).

Моделi вiдображають об'єкти (їх структуру, якостi, дiї, ставлення) з спрощенням i перекручуванням. Поняття "узагальненiсть" моделi позначає ступiнь спрощення структури об'єкту при моделюваннi. Крайнiм виразом узагальнення є модель-слово, iєроглiф, цифра, знак. Моделi сприймаються замiсть самого об'єкта тiльки "розумними" системами, якi мають у своїй пам'ятi "таблицi кодування": "об'єкт - модель" та програми розшифровки узагальненої моделi в детальнi.

Загальний принцип ускладнення матерiї:

самоорганiзацiя - (органiзацiя+вiдбiр) = еволюцiя.

 ^                                        |                                    |

 |_______________________________________|


Органiзацiя - це упорядкованiсть системи, це структури i функцiї з видiленням "робочих" i "керуючих" пiдсистем ("розум"). У останнiх зосередженi моделi, що забезпечують реалiзацiю Цiльових Функцiй (ЦФ): пiдтримка цiлiсностi, виживання, розмноження, експансiї, удосконалення. На кожному етапi еволюцiї ЦФ реалiзуються моделями з рiзними кодами i рiзноманiтної складностi. Паралельно вони деталiзуються - спочатку у виглядi розширення номенклатури бiологiчних потреб, а потiм, у суспiльствi, у виглядi "штучних" оцiнних структур - iдеологiй i цiнностей.

У зв'язку з цим можна говорити про протиставлення органiзацiї систем i пов'язаної з нею керованiстю i передбачуванiстю, i самоорганiзацiєю - джерело непевностi, включаючи ризик наростання хаосу. Проте, органiзацiя (Розум!) через зворотнiй зв'язок припускає деякий ступiнь регулювання самоорганiзацiї. Але - не повний.

Що ж утворюється в результатi? Чи дозволяє матерiалiстична наука розумiти свiт, пророкувати й управляти? Вiдповiдь: "Так". Але тiльки з ймовiрнiстю. Крiм самоорганiзацiї можлива ще i "iнша фiзика"!