Головна   >   Мiй свiтогляд   >   Дозрiвання цивiлiзацiї.

Дозрiвання цивiлiзацiї.

Закономiрнiсть змiн стану та iдеологiї країн i всього людства в ходi iсторiї (убiк розумностi!) можна умовно назвати "дозрiванням цивiлiзацiї". Це процес що самоорганiзується, який характеризується динамiкою взаємозалежних показникiв.

Прогрес технологiй пiдвищує продуктивнiсть працi, веде до росту економiки, розширення освiти, послiдовного зсуву "головної" потреби - вiд страху i голоду - до власностi, вiри в Бога та iдеали, до самоствердження, свободи, рiвностi, допитливостi, спiвпереживанню. Поширення iнформацiї (школи, преса, радiо, ТБ), спiлкування, торгiвлi, технологiї, багатства, розмиває непрохiднi гранi мiж класами, установлює єдинi цiнностi усiх людей - звiдси прямування до демократiї, правам громадян. У той же час iнстинкт власностi пiдтримує приватне пiдприємництво. Результат: сучасне захiдне суспiльство.

Цi процеси поступово поширюються на всi країни, незалежно вiд вихiдних iдеологiй i релiгiй, у силу торгової й iнформацiйної експансiї країн-лiдерiв i своєрiдної "моди": потреби наслiдування передовим. Одночасно наростають побiчнi ефекти НТП - надмiрне зростання населення, урбанiзацiя, забруднення навколишнього середовища i зубожiння природи. А так само накопичення зброї масового знищення.

Коротко перерахую нарощування ознак дозрiвання, за параметрами:

1. Економiка: зростання ВВП на душу, зменшення нерiвностi.

2. Власнiсть: - iндивiдуальна - корпоративна - транснацiональнi корпорацiї (ТНК) + "рiзна".

3. Прiоритети економiки: сiльське господарство - технiка - послуги - iнформацiя.

4. Влада: авторитарна - демократична (традицiйна) - "соцiально-орiєнтована".

5. Технологiя, на прикладi енергетики: сила тварин - вода i вiтер - пар - електроенергiя - атом. Загальна тенденцiя енерго- та матерiало збереження, безвiдходнi технологiї.

6. Розповсюдження освiти: аристократiя - iнтелiгенцiя - багатi - середнi класи - весь народ. Вiдповiдно - початкова - середня - вища.

7. Iнформацiя: книги - газети - радiо - телебачення - глобальнi мережi - Iнтернет.

8. Мораль: вiд групової, класової, iдеологiчної - до загальнолюдської.

9. Праця: ручна, "машинна", iнтелектуальна.

10. Культура: нацiональна, (книжкова) - масова - кiно, телебачення - "електронна?" - планетарна.

11. Найбiльш консервативною є релiгiя: народи її не змiнюють, хоч матерiалiзм науки закономiрно зменшує значення Бога в мотивах поведiнки.

12. Здоров'я та демографiя: зменшення смертностi - зростання населення - контроль народжуваностi - припинення приросту населення. Збiльшення тривалостi життя.

13. Екологiя - вiд мiсцевого рiвня - до державного - до планетарного.

Зрiле суспiльство, на прикладi Захiдної Європи, виглядає так: прибуток на душу - до 15-25 тисяч дол. Прирiст сповiльнюється до 2-5%.

Ринок, держвласнiсть 20-40%, нерiвнiсть 1:7.

Мораль - гуманiзм: компромiс особистого i колективного iнтересiв.

Влада: розвинена багатопартiйна демократiя, цивiльнi права.

Соцiальнi витрати - пенсiї, охорона здоров'я та iн. складають половину бюджету.

Освiта 16-18 рокiв.

Здоров'я - низька дитяча смертнiсть, тривалiсть життя за 70 рокiв.

Промисловiсть втiлює "високi технологiї".

Екологiя: наближається до балансу забруднення та очищення середовища.

Спробу висловити в однiй цифрi цивiлiзацiю, як "якiсть життя" усього народу, розпочали спецiалiсти ООН. Для об'єктивної оцiнки вони запропонували "Iндекс Людського Розвитку" (IЛР) з'єднуючи чотири показники:

1. Реальний прибуток на душу (тисячах дол., з урахуванням купiвельної спроможностi долара в країнi).

2. Дитяча смертнiсть та тривалiсть майбутнього життя.

3. Письменнiсть дорослих.

4. Оцiнка стана зовнiшнього середовища.

IЛР достатньо вiдбиває "ступiнь дозрiвання" суспiльства. ООН щороку випускає книгу статистики i коментарiв на 174 країни. Їх традицiйно подiляють на три групи: "розвиненi", "що розвиваються" i "менше розвиненi" (Їх посоромилися просто назвати: "бiднi"!). До розпаду СРСР у статистиках окремо видiляли "соцiалiстiв". Тепер усi вони потрапили в групу "що розвиваються".

Навожу основнi данi для порiвняння трьох груп країн на 1999 р.

Розвинених країн нарахували 45. Їхнє населення складає 28% людства.

Прибуток на душу 22000 дол. Тривалiсть життя - 77 рокiв. Всi грамотнi. Природа оцiнена в 79 умовних пунктiв.

Друга група - країни, що розвиваються - їх 94. Населення - 63% вiд усiєї планети. Прибуток - 3300 дол. Тривалiсть життя - 67 рокiв. Грамотних 76%. Природа - на 64 пункти.

Третя група - 35 бiдних країн, 9% людства. Показники найгiршi: 1000 дол. прибутку, 50 рокiв життя, 48% грамотних, природа - 30 пунктiв.

Цифри по Росiї - прибуток 4400 дол., тривалiсть життя - 67 рокiв, але всi грамотнi (точно - 99%). Оцiнка природи на 77 пунктiв. 71-е мiсце за шкалою IЛР.

По Українi такi ж цифри, тiльки прибуток ще менше - 2200 дол. i мiсце по шкалi 91-е.

Важко уявити процес дозрiвання. Економiка: прирiст прибуткiв на душу, у середньому за 30 рокiв - у 1-й групi - 2,3% , у другiй - 3,5%, у третiй - 1,4%. Погано - рiст населення. У 1-й групi - 0,5%, у 2-й - 1,7%, а в 3-й - зовсiм погано - 3%! Прирiст освiти закономiрний: по 1 року навчання за кожнi п'ять-шiсть рокiв. У бiдних країнах - це 50% грамотних, у тих, що розвиваються - пiдбирається - до 10 класiв, у розвинених - половина молодi вчиться в коледжах i унiверситетах. Еволюцiя влади - вiд диктатур - до демократiї. На жаль - часто - тiльки формальної. Процес дозрiвання нерiвномiрний: перiоди пiдйому змiнюються застоєм i навiть спадом. Але в масштабах людства прогрес закономiрний.

Важко дати рецепти бiднiй країнi - як швидко розбагатiти. Дозрiвання - процес, що самоорганiзується. Проте, можна перерахувати необхiднi чинники швидкого пiдйому.

1. Мораль: традицiї працьовитостi, чесностi, iнiцiативи економiї, вiра в Бога.

2. Як наслiдок безробiття i низький соцiальний захист народу. Все це створює пiдвищену мотивацiю працi i зменшує витрати виробництва.

3. Необхiдний мiнiмум освiти: загальна письменнiсть - 5-6 класiв.

4. Приватна власнiсть, ринок i гарнi закони для пiдприємництва: низькi податки i зарплати, захист iнвестицiй.

5. Сильна влада: лiдер, плюс обмежена демократiя. Порядок i стабiльнiсть.

Все перераховане може сприяти швидкому розвитку економiки за рахунок залучення iноземного капiталу, експлуатацiї дешевої працi i ставки на передовi технологiї. "Повний набiр" цивiльних прав потребує культури, досвiду демократiї i приходить пiзнiше, разом iз багатством та освiтою.

Так чи iнакше, iз рiзною швидкiстю, але дозрiвання йде у всiх країнах, i по всiх параметрах. Деякi релiгiя та iдеологiї гальмують процес, але зупинити не можуть.

Приблизна динамiка дозрiвання цивiлiзацiї показана на малюнку 2.

 

Приблизна динамiка дозрiвання цивiлiзацiї (17 kb)