Головна   >   Мiй свiтогляд   >   Глобалiзацiя.

Глобалiзацiя.

Глобалiзацiя це сучасний етап дозрiвання цивiлiзацiї в масштабах людства. Суть: зростання мiжнародних зв'язкiв, економiчної взаємозалежностi країн, поширення нових технологiй, єдиних стандартiв життя, однорiдної масової культури та iдеологiй. Процес вiдбувається в рiзноманiтних сферах, сам по собi, без плану. Двигуном є всi тi ж людськi потреби: лiдерство, жадiбнiсть, наслiдування, допитливiсть, тiльки втiлене в країнах, мiжнародних органiзацiях, транснацiональних корпорацiях (ТНК), а не в особах.

Як i в усiм, у глобалiзацiї є плюси i мiнуси. Ось плюси:

1. Свiтова економiчна система, забезпечена безлiччю мiжнародних угод сприяє потокам товарiв i капiталу мiж країнами i таким чином прискорює дозрiвання бiдних.

2. Те ж саме стосується науки i технiки: торгiвля, системи зв'язку, повiтряний транспорт, ТНК, патенти, iнтернет, поширюють сучаснi технологiї в усьому свiтi.

3. Подiбнi ж процеси стосуються полiтики: про прихильнiсть до демократiї i цивiльних прав декларують усi країни. Це не завжди вiдповiдає дiйсностi, але тенденцiя безсумнiвна.

4. Об'єднуючою силою є ООН. Вона здiйснює i координує гуманiтарну допомогу. Очолює (поряд iз Мiжнародним Банком Реконструкцiї i Розвитку) спостереження за всiма сторонами життя країн, що розвиваються i бiдних. Її Рада Безпеки (i НАТО), зупиняють вiйськовi конфлiкти.

5. Країни з однотипною економiкою та iдеологiєю прагнуть до бiльш глибокої iнтеграцiї. (Приклад - Європейська Спiвдружнiсть.)

6. Сильно зросла мiжнародна мiграцiя. Вченi шукають умови для науки, спортсмени й артисти - грошей i слави, а бiднi i безробiтнi - заробiтку. Наблюдається концентрацiя iнтелектуальних сил з усього свiту в найбiльш розвинених країнах.

7. Культура i спорт. Йде поширення по усьому свiту новин, поп-музики, голлiвудських фiльмiв, мод одягу, манери поведiнки, англiйської мови, стандартiв освiти, iнтернет. Особливо це стосується молодi. Бурхливо росте мiжнародний туризм i дiловi подорожi.

8. Екологiя стає частиною "моралi людства".

У цiлому - глобалiзацiя сприяє поширенню гуманiзму, рiвностi, боротьби з бiднiстю, освiти, уваги до екологiї.

На жаль, не все так благополучно, як здається на перший погляд. От перелiк шкiдливих наслiдкiв.

Глобалiзацiя не зупинила, а навiть пiдсилила розшарування країн: уперед виходять багатi, енергiйнi, освiдченнi. Тi, що не зумiли включитися у свiтовi фiнанси i торгiвлю - приреченi на вiдставання. До числа їх вiдносяться всi країни СНД. На жаль!

Професiоналiзм пiдвищився в цiнi, а безробiття серед неквалiфiкованих робiтникiв збiльшилося. У результатi зросла нерiвнiсть на ринку працi, що породжує бiднiсть i нестабiльнiсть у суспiльствi.

Йде укрупнення ТНК, деякi з них по багатству перевершують бюджет середньої країни i стають майже свiтовими монополiстами.

Бiльш того, глобалiзацiя несе прямi загрози. Наприклад, фiнансовий обвал в однiй країнi може швидко охопити половину свiту - як було в 1998-1999 рр. Вiдповiдно - десятки мiльйонiв людей опиняються в бiдностi, а країни можуть загубити полiтичну стабiльнiсть. (Iндонезiя 1997 р.).

Мiжнароднi торговi i фiнансовi зв'язки використовуються злочинцями для торгiвлi наркотиками i зброєю, служать засобом маскування для полiтичних терористiв.

Поширення низькопробної голлiвудської продукцiї i поп-музики витискає нацiональну культуру i навiть загрожує самобутностi народiв. I - одночасно - знижує рiвень моралi, сприяє росту злочинностi.

Що залишається? Все-таки, глобалiзацiя скорiше корисна, нiж шкiдлива. А саме головне - вона є, йде сама собою, i зупинити її не можливо. Тому до неї потрiбно пристосовуватися: використовувати переваги, боротися з недолiками. I поспiшати з включенням у загальний потiк: жорстока конкуренцiя у свiтi залишилася.