Головна   >   Мiй свiтогляд   >   Глобальнi проблеми.

Глобальнi проблеми.

От динамiка головних показникiв останнього сторiччя. Населення виросло у 3,7 раз. Економiка - у 40 разiв. Освiта, рахуючи за вiдсотком грамотних дорослих (дуже приблизно!) iз 13 до 82%. Тривалiсть життя з 50 до 67 рокiв. Всi колонiї одержали незалежнiсть. Демократiя майже повсюди.

Науково Технiчний Прогрес приголомшуючий: лiтаки, ракети, космос, супутники, радiо, телебачення, атомнi станцiї (правда й атомнi бомби теж), комп'ютери, Iнтернет, генетика, протезування функцiй i пересадка органiв, клонування, бiотехнологiї. "Зелена революцiя"... i так далi - усього не перерахуєш.

Корисний i гiркий досвiд iсторiї: двi свiтовi вiйни, фашизм, соцiалiзм, ГУЛАГ i Освенцiм.

На жаль, негативнi наслiдки цивiлiзацiї теж прогресують. Не випадково три десятилiття тому були сформульованi "глобальнi проблеми" людства ("Римський клуб").

Ось цi проблеми в спiввiдношеннi з останнiми тенденцiями.

1. Зростає населення. Але є втiшнi ознаки: у зв'язку з дозрiванням цивiлiзацiї, темпи приросту сповiльнилися в порiвняннi з 60-ми роками ХХ ст. майже вдвiчi. З'явилася впевненiсть, що рокiв через 50-70 вiдбудеться стабiлiзацiя населення планети на рiвнi 10-12 мiльярдiв. Це багато, але ще природа може витримати.

2. Прискорюється зростання свiтової економiки: у середнiх країнах - 5-7%, у бiдних - 3-6%. Навпаки, у багатих країнах прирiст ВВП обмежився 2%. В мiру дозрiвання уповiльнення очiкує весь свiт - i це добре. (Називається - "збалансоване зростання"). Плюси вiд прискорення - зростання освiти, гальмування приросту населення, мiнуси - зростання шкiдливих впливiв на зовнiшнє середовище.

Але все ж до середини 21-го сторiччя сумарний Валовий Продукт зросте в 3-4 рази. Чи вистачить ресурсiв на таке виробництво? Вже нiхто не сумнiвається - вистачить. Енерго- i матерiалоємнiсть одиницi ВВП зменшиться вдвiчi, i прогрес вiдбувається. Поки розвiдка копалин обганяє зростання потреб промисловостi.

3. Так, природне середовище погiршується. Зменшується площа лiсiв, кiлькiсть прiсної води, вимирають бiологiчнi види, забруднюються океани, розширюються пустинi, скорочуються орнi землi, зростають "озоновi дiри", пiдвищується температура атмосфери, частiшають природнi катастрофи. Все разом обмежує ресурси їжi i шкодить здоров'ю. На жаль, динамiка цих процесiв поки позитивна.

Чи будуть вони фатальними для бiологiї планети? Нi, не будуть. НТП обiцяє скорочення вiдходiв виробництва i полiпшення їхньої утилiзацiї. Не до iдеального рiвня, але достатнього для безпеки. Є надiя, що шкiдливий вплив технiки на природу зросте не в 4 рази (як ВВП), а може лише - у два. При цьому пiдвищиться екологiчна культура, розширяться "зони збереженої природи", якi сьогоднi представляють Європа, Пiвнiчна Америка, Японiя. Зростання агротехнiки i бiотехнологiї компенсують скорочення посiвних площ i забезпечать населення їжею, хоча i не усiх рiвною мiрою. Не буде i смертельної загрози для життя людей. Здоров'я бiльше залежить вiд культури, багатства i медицини, нiж вiд забруднення середовища. Дозрiвання цивiлiзацiї все це дасть, хоч i без втрат в самих бiдних країнах не обiйтися. Зокрема це стосується розповсюдження СНIДУ.

4. Небезпека тотальної ядерної вiйни, здається, минула, але стабiльностi свiту загрожують мiжетнiчнi, релiгiйнi й iдеологiчнi конфлiкти. Вони роздiляють країни, ведуть до терору, до виникнення агресивних режимiв, поширенню i накопиченню атомної i хiмiчної зброї в "середнiх" країнах, що змагаються. Наркотики теж стали чинником погрози добробуту людства. Надiя - на однополюсний свiт: простiше приймати рiшення, коли є авторитетний арбiтр, до того ж - володiючий "великим кийком": простiше приймати рiшення.

Оцiнка в цiлому: баланс негативних i позитивних тенденцiй ще не досягнутий, але надiя з'явилася. Саме образливе, що наука, технiка i свiтова економiка вже зараз спроможнi у усьому свiтi закорегувати народжуванiсть, усiх забезпечити їжею, енергiєю i матерiалами, знешкодити вiдходи, збалансувати природу. Заважають усе тi ж бiологiчнi якостi людини: лiдерство, егоїзм, алчнiсть. I, - нерозумнiсть. Але це не безнадiйно: дозрiвання стосується i накопичення розуму теж.

Принаймнi - монiторинг середовища вже налагоджений. Природа достатньо стiйка й обвальна катастрофа в планетарному масштабi неможлива. Розмови про необоротнiсть деградацiї всiх бiологiчних систем пiсля досягнення деякого рiвня забруднення - безпiдставнi. Популяцiї рослин i тварин у регiонах iснують автономно, пристосовуванiсть їх велика i поки сонце свiтить - одночасно на всiй планетi вони загинути не можуть. Нарештi, можна сподiватися: коли погроза досягне небезпечної риси, заходи прийнятi будуть. Страх пiдштовхне розум. Особливо коли зброя - Розум - вже є.

Проте, доводиться визнати, що люди не перетворяться в ангелiв. Тому у свiтi залишаться i жадiбнiсть, i бiднiсть, i голод, i жорстокiсть. Хiба що не зростуть їхнi масштаби.