Головна   >   Мiй свiтогляд   >   Майбутнє.

Майбутнє.

Перед тим як робити прогнози - корисно оглянутися на початок столiття, що минає. У США, Францiї, Англiї вже були вiдпрацьованi механiзми демократiї i капiталiзму. Свiтова громадськiсть сподiвалася на спокiйне життя i чудеса технiки: автомобiлi, лiтаки, телефон. Далi виникло те, чого не чекали (самоорганiзацiя!): свiтова вiйна, революцiї, соцiалiзм, фашизм. Потiм звалився шквал руйнiвної технiки - ракети, атомна бомба, космос: все на фонi протистояння Заходу i СРСР. За пiвсторiччя успiхи економiки i розбудовчих наук, рiзко зменшили смертнiсть, збiльшили виробництво товарiв, але i кiлькiсть вiдходiв. До небезпеки атомної вiйни додалися "глобальнi проблеми". Радiо, телебачення, хiмiя, транспорт, житло - торкнулися всiх громадян, а комп'ютери - принаймнi - багатьох. Глобалiзацiя!

Чи можна було все це передбачати? Зрозумiло, фантасти писали, але вони ще масу усякої нiсенiтницi придумували - хто їм вiрив?

От i я - не буду малювати картини майбутнього столiття - визнання самоорганiзацiї прохолоджує фантазiї. Зрозумiло, наука зробить новi вiдкриття, але "побутовi" можливостi людства будуть завантаженi вантажем 10-12 мiльярдами жителiв, (iз 30% старих), з застарiлою технiкою, повiльним зростанням доходiв, погiршенням природи. Тому на швидку змiну життя людей у планетарному масштабi розраховувати не доводиться. Правда, дозрiвання продовжиться, бiднi країни перейдуть у середнi, а середнi пiдтягнуться до багатих.

Люди в масi своїй, не змiняться. Надiї полiпшити генофонд 10 мiльярдiв - безпiдставнi. Може бути генетична дiагностика зародкiв дозволить вiдбраковувати дефективних дiтей, але коли ще буде результат? Однаково, як лiки зможуть понизити пiки шкiдливої поведiнки патологiчних особистостей, але теж - як охопити спостереженням усiх жителiв планети? Тому пристрастi i пороки залишаться.

Проте, для декiлькох проривiв уже є задiл. Головним, напевно, буде поширення Iнтернет. Глобальна мережа змiнить багато: освiту, працю, бiзнес, спiлкування, ЗМI, лiквiдує "залiзнi завiси", розповсюдить iдеї зрiлого суспiльства, дасть для демократiї зворотнiй зв'язок.

Другий пункт - генетика i бiотехнологiї. Це - харчi, медицина, збереження бiологiчних видiв.

Третiй - Штучний Iнтелект: сфера оптимального керування, а потiм i творчiсть.

Головна задача для iнтелекту - розраховувати i регулювати самоорганiзацiю в сферi iдеологiй i вiдношень держав, щоб не повторити катаклiзми двадцятого столiття. Дозрiвання, глобалiзацiя й однополюсний свiт пом'якшують небезпеки, але не виключають їх цiлком. Важко примирити протирiччя мiж необхiднiстю жорсткого керування людьми для виживання людства з принципами свободи особи i демократiї.

Що стосується iдеологiй, тобто їхнiх координат у мiнливому свiтi, то в принципi вони доступнi науцi соцiологiї, озброєною технiкою монiторингу психiки громадян i засобами впливу через ЗМI. Тiльки реалiзацiя важка - величезнi масштаби i самоорганiзацiя заважають. Але людство рухається убiк Розуму. Змiст поняття "дозрiле суспiльство" буде змiнюватися разом з технологiями, але повернення до дикунства вже не буде.

Втiм, загальнi принципи вiдносин мiж людьми закладенi релiгiями ще в позаминулому тисячолiттi, а може бути навiть в етицi зграї. Iм'я їм - компромiси для досягнення сталостi i прогресу. Змiнюється тiльки змiст.

Одне скажу - майбутнього боятися не потрiбно.