English    Русский

Читати книгу "Маленькi розповiдi про великих учених"

"Маленькi розповiдi про великих учених"

За редакцiєю Бориса Малиновського

К: ТОВ "Видавництво Горобець", 2013. -400с: 140 iл. ISBN 978-966-8508-42-4. Книгу видано рос. мовою

О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, Бог изобретатель...
О.С.Пушкiн, жовтень-листопад, 1829.


Читати книгу  ›››    

Слово до читача

У 2018 року минає 100 рокiв з моменту заснування Нацiональної академiї наук України. Поступово XX столiття передає ХХI-му iнтелектуальну спадщину, створену великими вченими Академiї за попереднi роки. Характерно i те, що останнi десятилiття ознаменованi святкуванням ювiлеїв ветеранiв Академiї - учених зi свiтовим iм'ям. Ювiлеї видатних особистостей є помiтними вiхами в науцi та технiцi. Вони супроводжуються, як правило, виданням повних зiбрань творiв ювiлярiв, випуском фiльмiв, поповненням музеїв, появою iменних премiй, присвоєнням органiзацiям iменi своїх творцiв i т.п.

Пропоноване читачам видання "Маленькi розповiдi про великих вчених" вельми показово в цьому планi. Його випуск приурочений ювiлейним датам: 100-рiччю Миколи Михайловича Амосова - хiрурга-новатора, письменника, бiокiбернетика; 110-рiччя Сергiя Олексiйовича Лебедєва - основоположника вiтчизняної комп'ютерної технiки, творця першого комп'ютера в континентальнiй Європi; 90-рiччю Вiктора Михайловича Глушкова - основоположника iнформацiйних технологiй в Українi. Збiрник мiстить вибранi публiкацiї цих великих учених i спогади про них сучасникiв.

У ранiше виданих книжках з iсторiї рiзних напрямкiв iнформатики вже були висвiтленi важливi результати творчостi С.О.Лебедєва, В.М.Глушкова, М.М.Амосова, ряду їх учнiв i послiдовникiв. У збiрнику вони iстотно доповненi.

Авторам пощастило бачити i спiлкуватися з усiма трьома великими вченими. Звiдси виникло прагнення показати читачам на сторiнках цiєї книги можливо повнiше їх неординарнiсть, людянiсть, величенний талант, реальний вагомий внесок у науку i технiку нашої держави.

Крiм того, видання мiстить публiкацiї з книг М.М.Амосова, його унiкальнi спогади про самовiддану працю хiрурга пiд час Великої Вiтчизняної вiйни i в наступнi роки, а також про плiдну роботу як вченого - основоположника бiокiбернетики (моделювання мозку, нейрокомп'ютери, роботи та iн.) Сторiччя цього видатного вченого буде вiдзначається 6 грудня 2013 року на державному рiвнi i, безумовно, стане подiєю свiтового значення.

Сподiваємося, що "Маленькi розповiдi" дадуть можливiсть читачам побачити великих вчених у повний зрiст.

Член кореспондент Нацiональної академiї наук України Б.М.Малиновський


Змiст книги "Маленькие рассказы о больших ученых" за редакцiєю Б.М.Малиновського. Росiйською мовою


Придбати книгу можна в магазинах: Iнтернет-магазинi TravelBook; "Академкнига", вул.Богдана Хмельницького, 42, м.Київ; в мережi магазинiв "Книгарня Є" або звертайтеся по E-mail:   icfcst@i.ua

16.08.2013